ACTIVITATS

Empleneu les dades per generar una nova inscripció.

Requisits de participació:

- Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
- Calendari vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament (altament recomanable).
- En cas d'infant/adolescent amb patologies prèvies de base, cal una valoració de manera individual pels serveis mèdics que confirmi la seva idoneïtat per participar de les activitats, donat que es tracta de població de major risc enfront de la COVID-19.

Un cop formalitzada la inscripció us enviarem el protocol realitzat per a dur a terme les activitats de manera segura, seguint les mesures indicades per la Generalitat de Catalunya.
Podeu informar-vos sobre consells per a les famílies a la web www.estiuamblleure.cat

Import a pagar


Dades abonat

Autorització pare/mare/tutor (menors)

E-mail on voleu rebre la inscripció

Escriviu aquí si voleu fer constar alguna observació